Medlemsinformasjon

Her finner du informasjon om styret, arbeidsgruppene, 
teaterets vedtekter med mere. 

 

STYRET 2016

 

Leder:  Marit Lund

Nestleder/foreldrekontakt;

 Cathrine Sagen

Sekretær:  Cathrine Resch-Karlsen

Kasserer:  Rune Jørgensen

Styremedlem: T.Robert Holte 

Styremedlem: Renate Amundsen   

 Varamedlem: June Tråstadkjølen

Ungdomsrepresentant:Eskil T.Svendsen   

Vara ungdomsrep: Maja Kristine B.Lund

Kunstnerisk ansvarlig:Bjørn E.Pedersen

 Valgkomite: Mette Moseby og Mona Fagermoen

Regnskap: BS-regnskap

Medlem av Norsk Amatørteaterforbund

Bank kontakter: Aurskog Sparebank og

Høland og Setskog Sparebank

VEDTEKTER

 

Vedtekter for Bjørkelangen Teaterlag

 

§ 1       Gruppens navn er: Bjørkelangen Teaterlag

§ 2       Bjørkelangen Teaterlag er en frittstående og    
            uavhengig teatergruppe.

§ 3       Bjørkelangen Teaterlag omfatter alle 
            medlemmer som har betalt sin kontingent, og  
           alle undergrupper som er nødvendig for   
           teaterets virksomhet.

Formål

§ 4       Bjørkelangen Teaterlags hovedformål er å spille teater, og fremme teaterarbeid i Aurskog-Høland kommune. Teaterlaget vil arbeide for at medlemmene skal få muligheter til å utvikle interesse for sine muligheter innen drama og teater.  

Styret

§ 5       Styret består av 5 faste medlemmer og 2  
            varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv

§ 6       Leder velges for ett år ved særskilt valg. Styremedlemmer velges for to år av gangen, dog slik at bare halvparten velges hvert år. Varamedlemmer velges hvert år.

§ 7       Kunstnerisk leder har møterett med tale og forslagsrett.

§ 8       Styret samles etter innkalling av leder, eller når minst to av styremedlemmene anmoder om det.

§ 9       Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er tilstede, inkludert varamedlemmene når disse er i funksjon.

§10      Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Hvert styremedlem har en stemme. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§11      Varamedlemmer kan innkalles til fulltallig styremøter, men har da ikke stemmerett, kun tale og forslagsrett.

Årsmøte

§12      Årsmøte er Bjørkelangen Teaterlags høyeste     
            myndighet.

§13      Årsmøtet innkalles med 4 ukers  varsel .

§14      På årsmøtet kan alle medlemmene møtes som har betalt sin medlemskontigent minst en måned før årsmøtet.

§15     Følgende saker tas opp:

          styrets beretning om virksomheten

          styrets regnskap

          styrets forslag til arbeidsprogram

          styrets forslag til budsjett

          innkomne forslag

          valg

 

§16      Innkomne forslag må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende 4 uker før årsmøtet.

§17      Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall, dog må forandringer i vedtektene ha to tredjedels flertall og kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten.

§18      Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det nødvendig, eller minst en tredjedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer innsender skriftlig forslag om det

§19      Innkallingen må skje med minst 10 dagers varsel, med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

§20      Forsamlingen kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er angitt i innkallingen.

§21      Medlemskontingent vedtas av årsmøtet.

§22      Kun de fremmøtte medlemmene av Bjørkelangen Teaterlag og de som har fylt 15 år kan avgi stemme.
Foreldre/foresatte kan stemme med en stemme for sitt mindreårige medlem.

Oppløsning

§23      Oppløsning av teaterlaget krever ¾ flertall på ordinært årsmøte.

Medlemmer

§24      Som medlem kan opptas enhver person som har interesse for teater. Søknad om medlemskap fremmes for styret på eget søknadsskjema.          

§25      Styret kan nekte opptak av personer som antas å skade teaterets anseelse eller virke. Styret kan også ekskludere medlemmer som direkte virker til dette.

§26      Det enkelte medlem er forpliktet til i rimelig utstrekning å være styrets og underlagte ledd, behjelpelig etter behov.

§27      Om medlemmet har for mye fravær uten gyldig grunn, må styret vurdere medlemskapet.